§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Manufaktura MM, dostępny pod adresem internetowym www.manufakturamm.com.pl, jest własnością oraz prowadzony jest przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura MM Maria del Carmen Lopez Marin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Potockich 73; 04-534 Warszawa, NIP: 7011042572.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego, w tym składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za produkty, uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: Manufaktura MM Maria del Carmen Lopez Marin, o danych podanych w ust. 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem internetowym: www.manufakturamm.com.pl.

§ 2

Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura MM Maria del Carmen Lopez Marin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7011042572, REGON:389398076,
 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manufakturamm.com.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, który określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedającego usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta.
 •  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Potockich 73 Warszawa 04-534
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: figurkimanufaktura@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501711027
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58124062921111001107335938
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:  8.00-21.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami za Produkt wraz z kosztem dostawy na terenie Polski, podawanymi w polskich złotych.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zarejestrować się lub zalogować do swojego konta;
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i potwierdzić złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy i zobowiązuje go do uiszczenia płatności zgodnie z łączną kwotą zamówienia i wybranym sposobem płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia (informacja jest generowana automatycznie). Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Potockich 73; 04-534 Warszawa
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 6. Płatności elektroniczne,
 7. Płatność kartą płatniczą.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wraz z kosztami dostawy na terenie Polski.
 10. Ceny widniejące na stronach internetowych Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności nie później niż następnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępów 5-7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Do czasu otrzymania zamówionych Produktów pod wskazanym przez Klienta adresem, należy doliczyć czas potrzebny na doręczenie przesyłki zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 5. Warunkiem wysyłki Produktu jest zaksięgowanie płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie wiadomości e-mail bez zbędnej zwłoki. Zalecane jest przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną z opcją potwierdzenia odbioru/odczytania wiadomości przez odbiorcę.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca informuje, że Produkty stanowią rękodzieło, zatem mogą posiadać pewne niedoskonałości wynikające ze sposobem ich wykonywania, które świadczą o ich unikatowości i nadają im indywidualny charakter. Sposób wykonania może różnić się pomiędzy egzemplarzami tego samego wzoru Produktu. Wyżej opisane różnice stanowią cechę Produktu nie mającą charakteru wady.
 9. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego na stronach Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający informuje Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcę o uprawnieniach Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Sprzedający informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2022 roku. 

Załącznik do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)    

Adresat: (nazwa Sprzedawcy)   

adres do zwrotu: (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

e-mail kontaktowy: (ten sam, który był podany przy składaniu zamówienia).

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)    

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data: 

(*) Niepotrzebne skreślić.